Почеток
Новости
Историја
ЛКМ денес
Основ за формирање
Цели и задачи
Организациона структура
Акти
Публикации
Контакт
Форум
 
 
 
 
 
 
 
 

VOX MEDICI
гласило на лекарската комора на Македонија


Излегува на три месеци

Адреса:
“Партизански одреди” број 3,
1000 Скопје

тел. 02/ 323 90 60
тел. 02/ 322 55 92
тел/факс 02/ 312 40 66

Email:
nachamed@t-home.mk
lkm@lkm.org.mk
 

Уредувачки одбор
д-р Софија Галбова Вчкова
д-р Мерима Зафировска
д-р Оливер Зафировски           
д-р Нинослав Ивановски
д-р Спасе Јовковски
д-р Шенази Јусуфи
д-р Горан Младеновски  
д-р Владимир Плавевски
д-р Арбен Таравари
д-р Мирјана Шошолчева

Главен уредник
д-р Катица Зафировска

Уредник
Ристе Недановски


број 70
број 71
број 72
     
број 73
број 74
број 75
     

За да ги отворите и испечатите документите потребно е да имате инсталирано Acrobat Reader.