пребарување
   
 

Календар на акредитирани стручни активности


Мај 2019

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место

11.5.2019 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ ) Здравствена заштита на трансродовите лица 12,5 9 Љупчо Стефановски

Тел: 071/216-823
Струмица

12.5.2019 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ ) ХИВ инфекција - потреба од мултидисциплинарен пристап 12,5 9 Љупчо Стефановски

Тел: 071/216-823
Струмица

Април 2019

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
13.04.2019-14.04.2019 Симпозиум Клиничка болница Аџибадем Систина Early Occurrence of Colorestal Cancer.Where we are?Where to go ? 12 8 Владимир Димов
070 339 911
Скопје

05.4.2019 Работилница Македонско здружение за контрола и интрахоспитални инфекции-МЗКИХИ Инфекции на крвта поврзани со медицински помагала и превенција 12 9 Кирил Михајолов

Тел: 070/429-329
Пехчево

Март 2019

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
16.3.2019 Симпозиум Здружение на дерматовенеролози на Македонија и Факултет за медицински науки-Штип Dermatology 2020 12 8 Ѓорѓи Гоцев Штип
21.03.2019-12.04.2019 Стручен состанок Македонска здружение за алергологија и клиничка имунологија Ефикасноста на природни назални р-ори од морска вода со алгомер комплекс при третирање на Алергиски Ринитис 6 4 Мартин Јовановски
070 373 532
Скопје
од март до декември 2019 Стручен состанок Здружение на лекари Охрид Алергитис Ринитис-третман со природни назални раствори 6 4 Лиљана Котлар
070 212 140
повеќе градови низ РM
29.3.2019 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р.Македонија Стручен секциски состанок 6 4 Маја Манолева
075435080
Гевгелија
29.03.2019-30.03.2019 Работилница Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Современи трендови во ендоскопија 12,5 9,5 Mагдалена Димитрова
070 365 141
Скопје
05.3.2019 Стручен состанок Македонска ревматолошка асоцијација-МААР Клинички искуства 6 4 Мимоза Котевска
072 223 007Скопје
Гевгелија
01.03.2019 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје Контрола на турбекулоза во Р Македонија 13,5 9,5 Арбен Лабаништа
070302423
Скопје
11.3.2019 Работилница Здружение на лекари Охрид Невропати и повреда на нерви 12 9 Лиљана Котлар
070 212140
Охрид
1.3.2019 Стручен состано Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса 6 4 Билјана Петреска Зовиќ

Тел: 077/645-704
Скопје

Февруари 2019

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
01.2.2019 Стручен состанок Психијатриско здружение на Македонија Опсесивно компулсивно растројство-Од обични примери до тешки клинички случаи 6 4 Мирјана Јазаџинска-Крка
075 316 984
Скопје
7.02.2019-13.03.2019 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје Контрола на турбекулоза во ПЗЗ 13,5 9,5 Арбен Лабаништа
070302423
Скопје
19.02.2019-15.03.2019 Стручен состанок Здр. на лекари по општа медицина/семејна медицина Новини во вакциналниот календар на Р Македонија 6 4 Александар Ристовски Скопје , Струмица, Тетово
15.2.2019 Стручен состанок Здружение за урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија на Македонија ( ЗУРПХ ) Хистероскопска ресекција на комплетен септум на утерус) 6 4 Сашо Стојчевски
070513103
Скопје
15.2.2019 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р.Македонија Интернистички преспективи и предизвици во имплементацијата на Европскиот Курикулум по интерна медицина 6 4 Биљана Ивановска
070 399 749
Скопје

февруари 2019 - декември 2019 година Работилница ЗПЛРМ АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ 11 8 Лилија Дервишова - Чолакова

Тел: 070/216-633
низ градови на РМ

февруари 2019 - декември 2019 година Работилница ЗПЛРМ Синдром на Бурн оут кај докторите 11 8 Лилија Дервишова - Чолакова

Тел: 070/216-633
низ градови на РМ

Јануари 2019

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
28.1.2019 Стручен состанок Македонска асоцијација за хипертензија Нови препораки за артериска хипертензија 6 4 Светлана Павлеска Кузмановска

Тел: 075/203-048
Скопје
31.1.2019 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Секциски состанок 6 4 Марија Здравеска

Тел: 071/400-765
Скопје

31.1.2019 - 31.12.2019 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Mикробиом и имунологија 6 4 Верица Ристовска Низ градови на РМ

Календар на акредитирани стручни активности за 2018 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2017 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2016 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2015 година

 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3