пребарување
Се вчитува...
   
 

Календар на акредитирани стручни активности

* последни објави

Септември 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
  27.9.2017 - 30.9.2017 Конгрес

Здружение на дерматовенеролози на Македонија

6-ти Конгрес на дермаровенеролозите на Македонија со меѓународно учество

Ѓорѓи Гоцев

Тел: 071/209-001
Охрид
Јули 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
* 8.7.2017 Стручен состанок Здружение на приватни гинеколози - акушери на Р. Македонија Дијагностика на генетски предиспозиции и заболувања 6 4 Душко Филипов

Тел: 076/424 631
Скопје
Јуни 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
  1.6.2017 - 3.6.2017 Симпозиум ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина - Скопје

Генитоуринарна реконструктивна хирургија: Источно - Европски Симпозиум

12 8 Данка Пецановска

Тел: 070/226-214
Скопје
  1.6.2017 - 4.6.2017 Конгрес Здружение на лекари по оториноларингологија на Р. Македонија IV Конгрес на оториноларингологија со меѓународно учество до 20 до 10 Ирена Дума - Васкова

Тел: 070/266-550
Охрид
* 12.6.2017 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Р. Македонија Позитивна листа на лекови - приоритетни лекови за третман на рак на дојка и колоректален канцер 6 4 Виолета Клисаровска

Тел: 071/331-335
Скопје
* 14.6.2017 Симпозиум ПЗУ Специјална болница Филип Втори - Скопје Добра клиничка пракса 12 8 Тања Анѓушева

Тел: 02/3091 500
Скопје
Мај 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
  4.5.2017 - 5.5.2017 Работилница Здружение на лекари Охрид Презентација на новини кај хронична венска болест 11 8 Лиљана Котлар

Тел: 070/212-140
Битола, Охрид
  5.5.2017 Стручен состанок Здружение на хирурзи на Р. Македонија Метастази на бели дробови; Aортни дисекции; Емпиеми на плевра; Неадјувантна терапија кај карцином на дојка 6 4 Стефан Петровски

Тел: 078/210-151
Штип
5.5.2017 Симпозиум Македонска асоцијација и естетски хирурзи - МАПРЕХ Пластична хирургија во Македонија и во странство 12 8 Смиља Туџарова-Ѓоргова

Тел: 02/3211 427
Скопје
5.5.2017 Стручен состанок Здружение на oфталмолози на Р. Македонија Заштита на видот од УВ зраците и модро виолетовата светлина 6 4 Весна Димова -Јорданова

Тел: 070/370-379
Скопје
5.5.2017 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролози на Р. Македонија Taргетирани тераписки третмани за средно тешки и тешки форми на атопискиот дерматитис; Неврокозметици - иновативни супстанции во современи козметички производи 6 4 Ѓорѓи Гоцев

Тел: 071/209-001
Скопје
  8.5.2017 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Современи пристапи во лекување на алергии и астма во детска возраст 6 4 Соња Бојаџиева
Тел: 076/457-627
Скопје
  10.5.2017 Симпозиум Специјална болница по хируршки болести „Филип Втори“ Целна терапија на рак 12 8 Викторија Дојчиновска-Милева
02/3104 988
Скопје
  12.5.2017 Симпозиум Здружение на гинеколози и опстетричари на Р. Македонија 3-ти Регионален состанок за превенција од цервикален карцином 12 8 Ирена Стојановска
Тел: 02/3216 422
Охрид
  12.5.2017 - 14.5.2017 Конгрес Здружение на гинеколози и опстетричари на Р. Македонија 4-ти Конгрес на гинеколози и акушери на Р.Македонија до 20 до 10 Ирена Стојановска
Тел: 02/3216 422
Охрид
13.5.2017 Стручен состанок Maкедонска асоцијација за хипертензија Ефективни интервенции за борба против ризик факторите асоцирани со висок крвен притисок 6 4 Б. Герасимовска - Китановска

Тел: 070/333-637
Скопје
  17.5.2017 Стручен состанок ПЗУ Авицена лабораторија Современи микробиолошки анализи како услов за соодветна антимикробна терапија 6 4 Даниела Наунова -Спироска

Тел: 075/306-391
Тетово
18.5.2017 - 20.5.2017 Симпозиум Здружение на здравствени работници и соработници кои ги згрижуваат лицата со хемофолија и други коагулопатии 17-ти АПРИЛ 19-ти интернационален состанок на Дунавската лига за тромбоза и хеморагични заболувања 12 8 Виолета Дејанова

Тел: 075/283-435
Скопје
  19.5.2017 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Улогата на пробиотиците во педијтарија 6 4 Сузана Петровска

Тел: 078/360-396
Скопје
  19.5.2017 - 20.5.2017 Работилница Деканат на медицински факултет -Скопје Едукација за третман на зависност од тутун 16 9 Магдалена Лазаревска

Тел:070/359-292
Скопје
26.5.2017 Стручен состанок Maкедонско здружение за гастроентерохепатологија Нов пробиотски пристап во третманот на инфекции со helicobacter pylori и негови коморбидитети 6 4 Ненад Јоксимовиќ

Тел: 070/387-050
Скопје
  26.5.2017 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р. Македонија Стручен секциски состанок 6 4 Маја Манолева

Тел: 075/435-080
Битола
* 29.5.2017 Стручен состанок ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и турбекулоза - Скопје Годишен состанок за турбекулозата 6 4 Билјана Илиевска - Поповска

Тел: 078/481-721
Скопје
Април 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.4.2017 - 31.10.2017 Стручен состанок Здружение на лекари Охрид Секојдневни предизвици и соврменени можности во третманот на хипертензија 6 4 Љиљана Котлар

Тел: 070/212 -130
Битола, Тетово, Скопје
7.4.2017
-
9.4.2017
Конгрес Македонско здружение по урологија Конгрес на Македонско здружение по урологија 20 10 Оливер Станков

Тел: 070/225-457
Скопје
8.4.2017 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролози на Р. Македонија Акне, розацеа и рекурентен афтозен стоматит 6 4 Ѓорѓи Гоцев

Тел: 071/209-001
Охрид
  18.4.2017 - 20.4.2017 Конгрес Здружение за хематологија на Р. Македонија Конгрес на Здружение за хематологија на Р.Македонија до 20 до 10 Соња Трајкова

Тел: 02/3111 749
Скопје
19.4.2017 Стручен состанок Здружение на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување на Р. Македонија Анестезиолошки менаџмент при гинеколошко - акушерски крварења 6 4 Андријан Картолов

Тел: 076/606-803
Скопје
21.4.2017 Стручен состанок Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина Протеомикс во дијабетската нефропатија 6 4 Соња Пипонска

Тел: 02/3230 431
Скопје
21.4.2017 - 22.4.2017 Стручен состанок Здружение на неонатолози на Р. Македонија Тропонин - фактор за одредување на миокардни исхемични оштетувања во постоперативниот период на кардиохируршките педијатриски пациенти, Третман на инфантилни хемангиоми 6 4 Весна Деловска -Стојкова

Тел: 072/230-321
Дојран
22.4.2017 Стручен состанок Maкедонска асоцијација за хипертензија Ефективни интервенции за борба против ризик факторите асоцирани со висок крвен притисок 6 4 Б. Герасимовска - Китановска

Тел: 070/333-637
Скопје
27.4.2017 - 29.9.2017 Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина Анална фисура и хемороидална болест - Дијагностички и тераписки аспекти 6 4 Сашо Блажевски

Тел: 070/358-831
Тетово, Штип, Охрид, Струмица, Велес, Битола, Прилеп, Куманово, Скопје
април 2017 - декември 2017 Стручен состанок ЗЛОМ - СМ Кога е потребна гастропротекција 6 4 Мирјана Јазаџинска

Тел: 075/316-984
Скопје, Охрид, Велес, Штип, Битола, Тетово, Кичево, Струмица
  април 2017 Стручен состанок Психијатриско здружение на Р.Македонија Спектар на депресивните манифестации во психијатрија, дијагностички предизвици 6 4 Мирјана Јазаџинска

Тел: 075/316-964
Скопје
Март 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.3.2017 Работилница Специјална болница по хируршки болести Филип Втори Дијабетес и кардиоваскуларни заболувања 14,5 9,5 Тања Анѓушева

Тел: 070/353-500
Скопје
3.3.2017 Стручен состанок Здружение за дерматовенеролози на Р. Македонија Атопија и хронична венска инсуфициенција 6 4 Ѓорѓи Гоцев

Тел: 071/209-001
Скопје
3.3.2017
-
5.3.2017
Стручен состанок Здружение на пулмолози на Р. Македонија Болести на плеврата 6 4 Бисерка Ќаева

Тел: 071/387-043
Дојран
3.3.2017 Стручен состанок Здружение за цервикална патологија и колпоскопја ХПВ инфекција - нутриција, асоцирани болести и превенција 6 4

Горан Димитров

Тел: 070/387-387

Скопје
10.3.2017
-
11.3.2017
Работилница Здружение на интернисти на Р. Македонија Втора нефролошка школа со меѓународно учество 16 11 Ана Стојаноска

Тел:071/374-543
Скопје
10.3.2017 Стручен состанок Здружение на неонатолози на Р. Македонија Секција на Здружение на неонатолози на Р. Македонија 6 4 Весна Деловска - Стојкова

Тел: 070/230-321
Охрид
17.3.2017 Стручен состанок Здружение на патолози на Р. Македонија Класификација и патолошки карактеристики на скелетните тумори Анета З.

Тел: 071/400-130
Скопје
17.3.2017 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р. Македонија Стручен секциски состанок 6 4 Маја Манолева
Тел: 075/435-080
Дебар
18.3.2017 Стручен состанок Maкедонска асоцијација за хипертензија Ефективни интервенции за борба против ризик факторите асоцирани со висок крвен притисок 6 4 Б. Герасимовска-Китановска

Тел: 070/333-637
Скопје
22.3.2017 Стручен состанок Здружение на микробиолози на Р. Македонија Улогата на EUCAST во следењето на антимикробната резистенција 6 4 Билјана Боцеска

Тел: 077/444-441
Скопје
22.3.2017 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р. Македонија Орална антикоагулација - од препораки до редовна клиничка пракса 6 4 Митра Богоеска - Блажевска

Тел: 072/302-902
Скопје
22.3.2017 Симпозиум Пзу Неуромедика Есенски симпозиум 12 8 Никола Митревски
Тел: 071/381-315
Штип
23.3.2017
-
25.3.2017
Стручен состанок Здружение на лекари Битола Ново квалитетно решение за менопауза 6 4 Марија Малинова
Тел:076/288-964
Битола
24.3.2017 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Канабис за медицинска употреба во детска возраст 6 4 Аспасија Софијанова

Тел: 076/457-627
Скопје
24.3.2017 Симпозиум Македонско здружение за гастроенетерохепатологиja Герб и третман на дивертикулоза 6 4 Ненад Јоксимовиќ

Тел: 070/387-050
Скопје
24.3.2017 Стручен состанок Центар за семејна медицина - Медицински факултет - Скопје Органски формули и органска дохрана, предизивик во новата ера 6 4 Катерина Ставриќ
Тел: 02/3214 340
Тетово и други градови низ РМ
25.3.2017 Стручен состанок ПЗУ Систина Офталмологија Последните искуства во рефрактивната и витреоретиналната хирургија во Систина Офталмологија 6 4 Марија Јанковиќ
Тел: 072/221-072
Скопјe
25.3.2017 Стручен состанок Здружение на приватни гинеколози - акушери на Македонија - ЗПГАМ Современа дијагноза и третман на пациентките со ектопична бременост 6 4 Душко Филиповски
Тел: 076/424-631
Скопје
25.3.2017 Стручен состанок Здружение на приватни гинеколози - акушери на Македонија - ЗПГАМ IUGR кај единечна и близначна бременост 6 4 Душко Филиповски
Тел: 076/424-631
Скопје
28.3.2017 Стручен состанок
Здружение на кардиолози на Р. Македонија Со подобра контрола на крвниот притисок до помал КВ ризик 6 4 Емилија Георгиевска
Тел: 02/3113 116
Скопје
29.3.2017 Симпозиум Пзу Неуромедика Есенски симпозиум 12 8 Никола Митревски
Тел: 071/381-315
Битола
31.3.2017 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на РМ Современ третман на венска инсуфициенција 6 4 Стефче Монавчев
Тел: 075/447-957
Скопје
31.3.2017 - 31.12.2017 Стручен состанок Здружение за кардиологија на Р.Македонија, работна група за кардиоваскуларен имиџинг и Здружение за кардиоваскулрна хирургија 3D трансезофагеална ехокардиографија 12,5 9 Тања Анѓушева

Тел: 070/353-500
Скопје
  31.3.2017 - 2.4.2017 Симпозиум Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р. Македонија Вторите дијабетолошки денови со меѓународно учество 12 8 Татјана Миленковиќ
Тел: 02/3147 280
Дојран
  март 2017 - април 2017 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и турбекулоза - Скопје Контрола на турбокулозата во примарна здравствена заштита 16 11,5 Билјана Илиевска - Поповска
Тел: 078/481-721
Штип, Струмица, Берово
март 2017
-
ноември 2017
Стручен состанок Здружени на лекари - Охрид Мултимодален пристап во третманот на болка 6 4 Лиљана Котлар
Тел: 070/212 130
Охрид
  март 2017 - декември 2017 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Органски адаптирани формули-ги исполнува ли нашите очекувања? 6 4 Весна Попова
Тел: 070/252-860
Скопје
  март 2017 - декември 2017 Стручен состанок Maкедонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Важноста на микробиотата во превенција на алергиските заболувања 6 4 Весна Попова
Тел: 070/252-860
Скопје и други градови во РМ
Февруари 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
5.2.2017 Стручен состанок ЗПГАМ - Здружение на приватни гинеколози - акушери на Р. Македонија Важност на фолатите во превенција на преексклампсија 6 4 Душко Филиповски
Тел: 076/424-631
Тоскана - Италија
9.2.2017
-
11.2.2017
Работилница (Семинар) Mакедонско здружение за радиологија на дојка Дијагностика на заболувања на дојка користејќи мултимодален пристап 9 6,5 Светлана Темелковска
Тел: 070/248-967
Скопје
11.2.2017 Симпозиум Македонска асоцијација на пластични, реконструктивни и естетски хирурзи - МАПРЕХ Ринопластика 12 8

Смиља Туџарова - Ѓоргова

Тел: 02/3211 427

27.2.2017
-
28.2.2017
Работилница Управа за електронско здравство (Министерство за здравство) Имплементација на ЕУ насоките за обезбедување на квалитет во национално ориентирани скрининг програми 11 8 Силвија Бушиноска

Тел: 078/316-317
Скопје
1.2.2017
-
31.12.2017
Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина ЗЛОМ - СМ и Здружение на лекари Албанци на Македонија Дијабетична ретинопатија 6 4

Дарко Илиев

Тел: 071/369-307

градови низ Р.Македонија
1.2.2017
-
31.12.2017
Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина ЗЛОМ - СМ и Здружение на лекари Албанци на Македонија Анемија кај деца 6 4

Дарко Илиев

Тел: 071/369-307

градови низ Р.Македонија
1.2.2017
-
31.12.2017
Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина ЗЛОМ - СМ и Здружение на лекари Албанци на Македонија Дијабетична нефропатија 6 4

Дарко Илиев

Тел: 071/369-307

градови низ Р.Македонија
1.2.2017
-
31.12.2017
Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина ЗЛОМ - СМ и Здружение на лекари Албанци на Македонија Белодробен карцином 6 4

Дарко Илиев

Тел: 071/369-307

градови низ Р.Македонија
Јануари 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
25.1.2017
-
26.1.2017
Стручен состанок Институт за јавно здравје на Р. Македонија за регионални истражувања и соработка „Студиорум“ Како да се подобри употребата на антибиотици во мојата болница: практичен вовед во рационалното пропишување антибиотици 6 4

Јасминка Радошевиќ
Тел: 078/334-100

Скопје
27.1.2017
-
31.12.2016
Работилница ЗПЛРМ - Здружение на приватни лекари на Р. Македонија Дијабетична ретинопатија 11 8 Лилија Чолакова - Дервишова
Тел: 070/216-633
градови низ Р.Македонија
27.1.2017
-
31.12.2016
Работилница ЗПЛРМ - Здружение на приватни лекари на Р. Македонија Анемии во детска возраст 11 8 Лилија Чолакова - Дервишова
Тел: 070/216-633
градови низ Р.Македонија
27.1.2017
-
31.12.2016
Работилница ЗПЛРМ - Здружение на приватни лекари на Р. Македонија Белодробни карциноми 11 8 Лилија Чолакова - Дервишова
Тел: 070/216-633
градови низ Р.Македонија
27.1.2017
-
31.12.2016
Работилница ЗПЛРМ - Здружение на приватни лекари на Р. Македонија Дијабетна нефропатија 11 8 Лилија Чолакова - Дервишова
Тел: 070/216-633
градови низ Р.Македонија

Календар на акредитирани стручни активности за 2016 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2015 година

 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник, вторник, среда и петок од 08 до 16 ч.
четврток од 08 до 18 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3