пребарување
   
 

Трите медицински комори со заедничко барање за изземање од Законот за заштита на лични податоци

24.03.2022

Законот за заштита на лични податоци да не се имплементира во приватните здравствени установи со мал број вработени , бараат Лекарската, Фармацевтската и Стоматолошката комора, бидејќи обврските кои произлегуваат од овој закон создаваат дополнителни административни обврски, како и непотребно финансиско оптоварување. Заштитата на личните податоци на пациенти е регулирана и имплементирана како приоритет во работењето на здравствените установи согласно строгите прописи кои произлегуваат од Законот за здравствена заштита.

Законот за заштита на лични податоци наметнува неразбирливи и сложени постапки и процедури за здравствените работници.Во здравствените установи со двајца вработени, доктор и медицинска сестра, или фармацевт и фармацевски техничар, нема кој да биде обработувач на лични податоци, кој да е офицер за тајност на лични податоци, а кој контролор. Исто така, изготвувањето на сите интерни акти, процедури и одлуки, изработката на документацијата за технички и организациски мерки или криптирањето, за малите приватни здравствени установи се дополнителна обврски и голем ангажман за малиот број вработени. Докторот и медицинската сестра, односно фармацевтот и фармацевскиот техничар и сега имаат обемни административни обврски кон институциите кои ја контролираат нивната работа, а со обврските од Законот за заштита на лични податоци уште повеќе непотребно се оптоварува ефективното време кое треба да биде посветено на пациентите.

Сакаме да предочиме и дека со наметнувањето на изготвување на интерни акти, процедури, одлуки и формулари во субјектите од здравството, вештачки се создаде и добра почва за пазар за услугите што директно се поврзани со обврските што произлегуваат од Законот за заштита на лични податоци. Имено, многу поединци, адвокати и фирми се појавија како понудувачи на услуги за изготвување на правилници кои произлегуваат од Законот за заштита на лични податоци, со понуди со високи суми, што дополнително би го оптовариле и така малиот буџет на здравствените установи.

Исто така, треба да се земе предвид дека оваа обврска се наметнува во време на пандемија кога здравствените работници се оптоварени со предизвикот да одговорат на зголемените потреби на пациентите поврзани со третман на вирусот.

Докторите на медицина, фармацевтите и докторите по стоматологија имаат дадено Хипократова заклетва и работат согласно медицинската, фармацевтската и стоматолошката деонтологија и етика и заштитата на личните податоци на своите пациенти им е приоритет во работењето, а секоја дополнителна обврска само ги обременува здравствените работници и соработници и здравствените институции.

акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3