пребарување
   
 

Полагање на стручен испит во мартовска испитна сесија

01.03.2022

Лекарската комора на РСМ информира дека од 01.03.2022 години започнува пријавување за полагање на стручен испит во мартовска испитна сесија кое ќе трае до 07.03.2022 година. Полагањето на испитот ќе се одржи во периодот од 21.03.2022 г. до 25.03.2022 г. во помали групи согласно протоколите за заштита од ширење на заразни заболувања. Докторот на медицина по завршување на приправничкиот стаж должен е да полага стручен испит за да може да се стекне со лиценца за работа.

Повеќе информации за постапката за полагање на стручен испит може да најдете на следниот линк. 

Потребни документи за полагање стручен испит :

· Пријава за полагање стручен испит

· Диплома/Уверение за завршен Медицински факултет - копија заверена на нотар;

· Приправничка книшка пополнета и заверена согласно Правилникот за планот и програмата за приправничкиот стаж - копија заверена на нотар;

· Уверение за државјанство - оригинал или копија заверена на нотар

· Уплатница

Од почетокот на годината ова е трета испитна сесија за полагање на стручен испит, а во сесиите кои се одржаа во јануари и во февруари испитот го положија вкупно 118 доктори на медицина.

Согласно Календарот за стручен испит, сесии за полагање ќе има и во април, мај, јуни, септември, октомври, ноември и декември. Календарот е достапен на следниот линк

акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3