пребарување
   
 

Tековни препораки за лекување на Covid -19

17.02.2022


Комисијата за заразни болести врз основ на заклучокот од состанокот одржан на ден 15.02.2022 година на веб страната на Министерството за здравство ги објави тековните Препораки за лекување на COVID 19.

Документот е развиен врз базичниот формат на последниот објавен интегрален документ
наменет за менаџмент на COVID-19 на СЗО “WHO/Covid-19 Clinical management: Living
guidance, 25 January 2021“.


акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3