пребарување
   
 

Унапредување на соработката со Здружението на медицински сестри, техничари и акушерки на Р. Македонија

03.05.2018
Лекарската комора на Македонија и Здружението на медицински сестри, техничари и акушерки на Р. Македонија ќе ја продлабочуваат соработката, пред се, во однос на поддршката на активностите на Здружението и неговите заложби за посебна регулација на статусот на овие професии во законската регулатива и во системот на здравствена заштита. Ова е договорено на средбата на претседателката на Комората, доц. д-р Калина Гривчева – Старделова со претседателката на Здружението,  Велка Гавровска – Лукиќ, што се одржа во просториите на Здружението во Скопје.     
         
На средбата стана збор и за потребата на донесување на посебна законска рамка за медицински сестри, техничари и акушерки, дефинирање на овие професии во каталогот на занимања, унапредување  на заедничките активности кои ќе придонесат за поуспешно организирање и имплементација на континуираната медицинска едукација за сестрите, техничарите и акушерките, како и поддршка на проектите за нивна едукација и доусовршување.
акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3