пребарување
   
 

Признанија и награди по повод Светскиот ден на здравјето

04.04.2018

Во рамките на одбележувањето на Светскиот ден на здравјето, 7 април, што годинава се одвива под мотото „Здрaвје за сите, здравје насекаде“, Македонското лекарско друштво одржа Свечен собир во Скопје, на кој беа доделени повеќе признанија на истакнати здравствени работници.  

 
Највисокото признание, Повелбата „д-р Трифун Пановски“ која се доделува за исклучителни резултати постигнати во подолг временски временски период  во унапредувањето на медицинската наука и практика,  како и во развојот на здравствената служба,  ја добија  прим. д-р Павлина Васкова, проф. д-р Даниела Миладинова, проф. д-р Викторија Чаловска - Иванова и прим. д-р Мела Ментор. Во рамките на свеченоста, беа доделени и плакети,  дипломи и благодарници, а  признаието за најдобар студент  го доби д-р Невенка Ридова  која на медиицнскиот факултет  дипломирала со просек 9,76.            

По повод Светскиот ден на здравјето, во звањето примариус кое се доделува на здравствени работници кои покажале позитивни резултати во работата, во унапредувањето, организирањето и во спроведувањето на здравствената заштита, беа промовирани:  

Д-р Захарија Парталоска Шипинкаровска; Д-р Лидија Јовчевска – Ивановска; Д-р Емилија Јашовиќ – Сивеска; Д-р Васо Коруновски; Д-р Дончо Дервишов; Д-р Валентина Цвејоска – Чолаковска; Д-р Снежана Георгиева – Јаневска; Д-р Соња Јованоска; Д-р Шевале Аљиљи; Д-р Ванчо Спиров; Д-р Гордана Иванова; Д-р Елизабета Трајковска; Д-р Атанас Василев; Д-р Владимир Милошев; Д- Драгица Глигорова; Д-р Биљана Гроздановска; Д-р Љупчо Донев; Д-р Снежана Поповска; Д-р Дафина Караџова; Д-р Анита Кокарева; Д-р Оливера Спасовска; Д-р Славица Ортаковска; Д-р Драган Митевски; Д-р Васо Радивојевиќ; Д-р Татјана Бајрактарова – Прошева; Д-р Сашо Спасовски; Д-р Мурат Мурати; Д-р Виолета Толевска; Д-р Илјас Исмаили; Д-р Марија Паспаловска; Д-р Нагип Руфати; Д-р Силвана Мишкова; Д-р Верица Фидановска – Добросављевиќ; Д-р Шемси Муса; Д-р Љупчо Костадиновски; Д-р Пецо Симјаноски; Д-р Валентина Симоновска; Д-р Анета Србова; Д-р Фани Ефтимијадоска; Д-р Весна Ливринова; Д-р Игор Алуловски; Д-р Оливер Бојчевски; Д-р Таше Трпевски; Д-р Санде Златески; Д-р Вита Стојменовска; Д-р Снежана Петрова; Д-р Славица Јакимовска; Д-р Рамона Трајковска; Д-р Неда Милевска.

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3