пребарување
   
 

Меѓународниот конкурс Medis Awards отворен до 15 септември

20.07.2017

Меѓународниот конкурс Medis Awards за лекари и фармацевти кои своите научно истражувачки трудови ги претставиле на значаен европски или светски конгрес или ги објавиле во афирмирано научно списание е отворен до 15 септември 2017 година.

Истражувачкиот труд со кој се конкурира може да биде претставен како постер, усна презентација и статија, а треба да е прифатен, претставен или објавен во периодот меѓу 1 септември 2016 година и 31 август 2017 година. Меѓународниот конкурс Medis Awards е отворен за докторите од Австрија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Словенија, Србија и Унгарија.

На овој единствен ваков конкурс за медицински достигнувања во Средна и Југоисточна Европа има 9 награди Medis Awards во 9 области: анестезиологија, гинекологија, педијатрија, фармација, неврологија, пулмологија (со алергологија), гастроентерохепатологија, офталмологија и ревматологија.

Наградите Medis Awards се бронзена скулптура Иднина на скулпторот Јаков Брдар и финансиски поттик во износ од 2.500 евра (бруто).

Пријавување на: www.medis-awards.com

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3