пребарување
   
 

Известување на ФЗОМ за негување на болен член од потесно семејство

06.03.2017

Фондот за здравствено осигурување на Македонија испрати известување во врска со правото на боледување за негување на болен член на потесно семејство над три годишна возраст, но не повеќе од 30 дена, кое избраниот лекар може да го издаде само за членовите на потесното семејство на осигуреникот (брачниот другар и децата родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување). 

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3