пребарување
Се вчитува...
   
 

Измени во Правилникот за боледување за болести на респираторниот систем

17.02.2017

Во Правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа поради болести, повреда или потреба за нега на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа,  направени се измени во членот кој ја регулира спреченоста за работа за болести на респираторниот систем (ЈОО-Ј99) од Критериумите за дијагностичките постапки и оцена на привремена спреченост за работа поради болести и повреди или потреба за нега на болен член од потесното семејство(„Сл. весник на РМ“ бр.29/12 и 63/12).

Направената измена ќе се применува до 31.3.2017 година.


 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3