пребарување
   
 

Измени во Правилникот за боледување за болести на респираторниот систем

17.02.2017

Во Правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа поради болести, повреда или потреба за нега на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа,  направени се измени во членот кој ја регулира спреченоста за работа за болести на респираторниот систем (ЈОО-Ј99) од Критериумите за дијагностичките постапки и оцена на привремена спреченост за работа поради болести и повреди или потреба за нега на болен член од потесното семејство(„Сл. весник на РМ“ бр.29/12 и 63/12).

Направената измена ќе се применува до 31.3.2017 година.


акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3