пребарување
Се вчитува...
   
 

Изготвени членски карти

19.09.2016            
 Се известуваат докторите кои имаат поднесено барање, a досега ги немаат подигнато членските карти, дека тоа може да го сторат во Лекарска комора на Македонија, секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот, а во четврток од 8:00 до 18:00 часот.  
Списокот на изготвените членски карти, според број на лиценца на докторот на медицина,  го објавуваме на линкот:  Список на изготвени членски карти(19.9.2016)Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3