пребарување
Се вчитува...
   
 

И жените ќе можат да работат до 67 години возраст

11.08.2016

Согласно Одлуката на Уставниот суд од 29 јуни годинава, до 67 години ќе можат да работат и жените кои ќе го побараат тоа. Одлуката на Уставниот суд број 114/2014 е со правно дејство од 21.7.2016 година како ден на објавување во „Службен весник на РМ“, бр. 134/16.

Врз основа на Одлуката, се подразбира дека и мажот и жената од работодавачот може да побараат продолжување на договорот за вработување најмногу до 67 години возраст и дека работодавачот е должен по дадената изјава да го продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст, при што се овозможува рамноправно остварување на правото на работа, како за мажите така и за жените.

Лекарската комора на Македонија во последните измени и дополнувања во Законот за здравствена заштита, поточно во членот 318, став (3), предложи и беше прифатено да се избришат зборовите „ до денот на навршување 65 години возраст,“ со што им се овозможи на приватни здравствени установи, основани врз основа на закуп на простор и опрема на делови од јавните здравствени установи, согласно со Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/10, 44/11 и 53/11), да продолжат со работа се до исполнувањето на услови за остварување на старосна пензија на здравствениот работник на кого му се издадени под закуп просторот и опремата. 


Одлуката од Уставен суд на РМ, У. бр. 114/2014 од 29.6.2016 година, достапна е на веб – страницата на Комората, во делот за Легислатива.Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3