пребарување
Се вчитува...
   
 

Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници…


Европскиот центар за мир и развој (ЕЦПД) на Универзитетот за мир основан од Обединети нации – ЕЦПД Регионален медитерански институт за меѓународни постдипломски студии и развојни истражувања, Подгорица, во рамките на ЕЦПД Меѓународната програма за трансфер на системот на знаење, во соработка со Министерството за здравство на Црна Гора, Министерството за здравство на Федерацијата на Босна и Херцеговина, Министерството за здравство и социјална заштита на Република Српска, Здравствената мрежа на југоисточна Европа (SEEHN), и Хрватското медицинско здружение - Друштво за алкохолизам и други зависности, организира:  

XX ЈУБИЛЕЈНА ЕЦПД МЕЃУНАРОДНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ШКОЛА
СОВРЕМЕНИТЕ ДОСТИГНУВАЊА ВО ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА БОЛЕСТИТЕ НА ЗАВИСНОСТ
СО ГЛАВНА ТЕМА
ФОРЕНЗИЧКИ И РОДОВИ АСПЕКТИ НА ЗАВИСНОСТ

(Котор – Хотел „Катаро“, 15 – 17 јуни 2018)

 Европскиот центар за мир и развој (ЕЦПД) на Универзитетот за мир основан од Обединети нации ја организира оваа Школа со цел да го насочи фокусот на форензичките и родовите карактеристики на злоупотребата на психоактивни супстанци и зависности, како и да ги поврзе специјалистите од различни профили – лекари, социјални работници, специјални педагози, психолози, правници и други стручни лица, што ќе овозможи покомплетна размена на искуствата и запознавањето со најновите сознанија, практични и научни достигнувања во областа на превенцијата, лечењето и рехабилитацијата на болестите на зависност.
Во рамките на Школата, покрај општиот пленарен дел, ќе биде одржана и специјализирана Работилница на тема: Кривичното законодавство и адиктологијата.

Директор на Школата е проф. др Славица Ѓукиќ Дејановиќ, Министер без ресор во Владата на република Србија и професор на ЕЦПД Универзитетот за мир основан од ОН. 

Зависноста и ризичното користење на психоактивни супстанци претставува глобално најголем проблем од аспект на превенција, третман и рехабилитација. Покрај тоа што е една од најскапите, зависноста од психоактивни супстанци е, првенствено, комплексна болест на мозокот со значајни бихевиорални карактеристики.

Половите разлики, кои се однесуваат на биолошкиот аспект и родовите разлики– засновани на културолошки дефинираните улоги на жената и на мажот, дополнително ги усложнуваат проблемите поврзани со психоактивните супстанци. Имено, современите истражувања на зависноста се насочени кон развој на родово специфичната програма за лекување, имајќи ги во предвид посебните потреби на жените кои злоупотребуваат ПАС или се зависни од нив. Другиот аспект на овој проблем е форензичкиот. Проминенцијата на кримногеното однесување поврзано со дрогите наметнува значајни прашања за улогата на правото и знашењето на казните, односно нивото на казнување на одредено однесување.

Сертификат

Врз основа на учество во наставата и стекнатите знаења и вештини за време на Слушателите на Школата кои успешно ќе ја совладаат наставата ќе се стекнат со Сертификат на Европскиот центар за мир и развој на Универзитетот за мир основан од Обединети нации.  


Во очекување на вашата пријава и учество во работата на Школата, срдечно Ве поздравуваме.Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3