пребарување
   
 
Комората реагира на се поагресивниот здравствен маркетинг

Рекламирање само во согласност со законските прописи и Кодексот на медицинска деонтологија

15.10.2014

Лекарската комора на Македонија и Комисијата за етички и правни прашања во врска со рекламирањето на здравствената дејност во јавноста констатираа дека во последно време во средствата за јавни информирање, електронските медиуми и на рекламните паноа низ Република Македонија се почесто се среќаваат реклами и маркетиншки содржини на здравствени установи кои излегуваат надвор од можностите дадени во законската регулатива и се во спротивност со етичките и моралните норми регулирани со Кодексот на медицинската деонтологија и позитивните законски прописи.

Исто така, Комисијата укажа и на појавата во средствата за информирање да се даваат емисии во кои се зборува за давање на здравствени услуги од лица кои се декларираат како доктори (надрилекари), самоуки нутриционисти без соодветна диплома и лиценца за работа.

Сите стручни објавувања во популарни гласила треба да бидат наменети исклучиво за популаризација на медицинската струка и наука и за ширење на општата здравствена просвета и култура. Овие известувања мора да се базирани на претходно објавени факти во стручни списанија со задолжителна рецензија од експерти во областа. Некритичкото објавување на дијагностички методи и недоволно испробани начини на лекување пред нестручна јавност и прикривање на опасностите на таквите методи е деонтолошки прекршок.

Вршењето пропаганда за разни санаториуми, институти, клиники, за фармацевтската индустрија, додатоци на исхрана, козметика или за одделни здравствени работници, не е во согласност со професијата лекар. Таквите стручни известувања можат да се објавуваат само во строго стручни или тесно специјализирани гласила.

Во јавните гласила објавите се можни само тогаш кога се работи за општо втемелена потврда за новите методи на работење, односно за новите форми на лекување, откако тие методи се публикувани во стручната литература и веќе станале дел од прифатеното здравствено сознание медицина базирана на докази. Затоа лекарот никогаш не ги навестува однапред новите методи на лекување што ги истражува, односно со кои се занимава.

Морално - етички не е дозволено лекарот да ги става својата професија и професионални контакти во функција на дневната политика и нејзините активности.

Имајќи го во предвид сето ова сметаме дека е потребно да се реагира и укаже до надлежните институции, посебно пред Министерството за здравство на ваквите состојби со цел да не се доведуваат пациентите во заблуда и докторите да работат во согласност со Кодексот на медицинската деонтологија и позитивните законски прописи.

Комисијата предлага преземање на конкретни мерки против:

 1. Рекламирање на ПЗУ со цени по медицински индикации кои ги покрива ФЗОМ,

 2. Стручни здруженија даваат поддршка на рекламирање на ортопедски производи, вода за пиење, пелени и сл.

 3. Медицинско преставување на лица кои даваат совети од областа на медицината и алтернативната медицина, а немаат соодветна диплома ниту соодветна лиценца за работа - на пример Слаѓана Велков на телевизија го коментира квалитетот и валидноста на вакцините, ТВ емисии во кои некомпетентни лица со билки лекуваат секакви болести, капки и раствори се рекламираат на сите телевизии, но не смее да ги препорачува доктор, самоуки нутриционисти препорачуваат рецепти за долг и здрав живот.

 4. Писмо до Советот за радиодифузија за секоја емисија од областа на медицината и алтернативната медицина да се добива дозвола од ЛКМ.

Појаснување за пристап кон "порталот за лекари"
 1. ДОКТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА -
  Сите доктори кои поседуваат Лиценца за работа, односно веќе се впишани во Регистарот на доктори, НЕ ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ кога пристапуваат во Порталот за лекари (portal.lkm.org.mk), туку да се ЛОГИРААТ, при што за:
  • КОРИСНИЧКО ИМЕ ја внесувате Вашата меил адреса. Доколку сте заборавиле со која меил адреса сте веќе регистрирани во системот или истата повеќе не е функционална, Ве молиме во текот на работното време да се јавите на 02 3124066, локал 105, за да се направи корекција.
  • ЛОЗИНКА ги внесувате последните 6 (шест) цифри од Вашиот матичен број.

  Потоа кликате на "Логирај се" со што пристапувате кон Вашето досие и дококу има потреба може да побарате ажурирање на Вашите податоци.

 2. ДОКТОРИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ, НО НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА РСМ
 3. Сите доктори кои положиле стручен испит, но не се запишани во Регистарот на доктори, односно немаат изготвена Лиценца за работа, потребно е:

  • Да СЕ РЕГИСТРИРААТ на Порталот за лекари.
  • Да пополнат Пријава за упис која треба да ја достават во архивата на Лекарската Комора. Пријавата може да ја преземете и испечатите од следиот линк http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=285
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3