пребарување
Се вчитува...
   
 

Контакт

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

тел. 02/ 3239060 тел/факс 02/ 3124066
тел. 02/ 3225592 Email: lkm@lkm.org.mk
локали:
жиро сметка: 200000011464034
Архива и стручни испити 101 депонент: Стопанска банка
Факс 102 единствен даночен број: 4030991274058
Правна служба 103 адреса: “Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
Одделение за лиценци 105
Редакција на “Vox Medici” 106, 109 работно време:
понеделник - петок (8.00 - 16.00)
Одделение за финансии и сметководство 107    Email:

finansii@lkm.org.mk

Проектно одделение 110, 111    


 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3