пребарување
Се вчитува...
   
 

Полагање стручен испит

Упатство за полагање на првиот дел од стручниот испит за студенти на медицина по завршување на втора година од медицинските студии

Упатство за полагање на вториот дел од стручниот испит за доктори на медицина кои завршиле медицински факултет и поминале пробна работа


Упатство за полагање на стручен испит за доктори на медицина кои завршиле медицински студии согласно прописите кои важеле пред влегувањето во сила на Законот за медицински студии и континуирано стучно усовршување


акредитирани стручни активности

Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Vox Medici
 
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник, вторник, среда и петок од 08 до 16 ч.
четврток од 08 до 18 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3