пребарување
Се вчитува...
   
 

ЛКМ денес

Според Регистарот на лекари на Лекарската комора на Македонија, до декември 2015 година, важечка лиценца за работа добиле 8294 лекари.

Сите членови на Комората се организирани во 42 општински одбори:

 • Берово
 • Битола 1
 • Битола 2
 • Македонски Брод
 • Валандово
 • Виница
 • Гевгелија
 • Гостивар
 • Дебар
 • Делчево
 • Демир Хисар
 • Кавадарци
 • Кичево
 • Кочани
 • Кратово
 • Крива Паланка
 • Крушево
 • Куманово
 • Неготино
 • Охрид
 • Плилеп
 • Пробиштип
 • Радовиш
 • Ресен
 • Свети Николе
 • Струга Струмица
 • Тетово
 • Велес
 • Штип

 • Скопје
  • Центар 1- клиники на хируршки гранки
  • Центар 2- клиники на интерни гранки
  • Центар 3- институти на Медицински факултет, Републички завод за здравствена заштита, Републички завод за трансфузиологија, Министерство за здравство, Црвен Крст, стружните служби на СЗ0, Македонска академија на науките и уметностите и Републичкиот санитарен инспекторат
  • Центар 4- Здравствен дом - Скопје на подрачјето на општината Центар и Г.П. "Илинден"
  • Центар 5- Градска општа болница
  • Центар 6- Здравствен дом на железничарите, Студентска поликлиника, Републички завод за медицинска рехабилитација, Градски завод за здравствена заштита, Здравствена станица "Рудници и железарница" А.Д. Лек, Факултет за физичка култура

  • Карпош 1- Здравствен дом-Скопје на подрачјето на општина Карпош
  • Карпош 2- Болницата на Армијата на Македонија
  • Карпош 3- Болницата за нервни и душевни болести "Бардовци" и Геријатриската болница

  • Кисела Вода - Здравствен дом - Скопје на подрачјето на Кисела вода

  • Гази Баба- Здравствен дом- Скопје на подрачјето на Гази Баба, А.Д. "Алкалоид" МРТВ и Кожарницата

  • Чаир - Здравствен дом - Скопје на општината Чаир

 • приватни доктори.
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник, вторник, среда и петок од 08 до 16 ч.
четврток од 08 до 18 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3