пребарување
   
 

Анкетен прашалник

Нашата цел е да обезбедиме најдобри можни услуги за Вас и затоа  Ве молиме да одвоите неколку минути за пополнување на овој прашалник. Вашите коментари ќе ни овозможат да се измери ефективноста на нашите услуги.

1. Како ја оценувате љубезноста на вработените во Стручната служба на Лекарската Комора на Македонија?

Многу задоволен
Задоволен
Незадоволен

2. Како ја оценувате подготвеноста на вработените во Стручната служба на ЛКМ за да Ви помогнат?

Многу задоволен
Задоволен
Незадоволен

3. Кое е Ваше мислење во однос на временскиот период за кој е реализирано Вашето барање?

Многу задоволен
Задоволен
Незадоволен

4. Генерално, како Вие ги оценувате нашите услуги кон лекарите?

Многу задоволен
Задоволен
Незадоволен

5. Како ние би можеле да ги подобриме нашите услуги кон лекарите?
Дополнителни забелешки:
 
акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3